14 C
Zilina
19. júna 2024

Nová tvár v riaditeľni Strednej zdravotníckej školy v Žiline

PhDr. Ľubomíra Tudíková chod Strednej zdravotníckej školy v Žiline dôverne pozná, veď na nej pôsobí už 12 rokov. Tento školský rok je však jej prvý v riaditeľni tejto školy. Možnosť riadiť ju považuje za úlohu veľmi zodpovednú, no zároveň aj nezvyčajne vzrušujúcu. Opýtali sme sa, ako v jej predstavách vyzerá moderná stredná odborná škola, ako sa pri súčasných problémoch v školstve i zdravotníctve dá takáto škola optimisticky viesť a nazreli sme aj do jej súkromia.

Kedy a ako sa začala vaša cesta do tejto školy?

Moje prepojenie so Strednou zdravotníckou školou začalo v roku 2008, kedy som v škole začala pôsobiť ako zástupkyňa riaditeľky. Na 4 roky som si „odbehla“ zo školy na školskú inšpekciu, ale moje srdce stále bilo pre moju školu, a tak som sa pred rokom vrátila opäť na pozíciu zástupcu. Svoju profesionálnu kariéru som však začala ako učiteľka na zdravotníckej škole v Čadci a neskôr som 5 rokov pracovala na Žilinskom samosprávnom kraji ako metodik pre stredné školy a 2 roky aj ako vedúca oddelenia metodiky.

Cítite sa viac ako zdravotníčka alebo učiteľka?

Je to veľmi zvláštna kombinácia profesií. Od svojich 14 rokov, teda keď som bola žiačkou zdravotníckej školy v Martine, mám kontakt so zdravotníctvom a myslím, že je to láska na celý život. A nech budem kdekoľvek na akejkoľvek pozícii, vždy budem srdcom zdravotník.

Začali ste svoj prvý školský rok ako riaditeľka. Čo to pre vás znamená?

Znamená to pre mňa veľmi veľa. Mám na mysli zmes zodpovednosti, túžby meniť, posúvať, inovovať školu tak, aby sme zachytili trend zmeny, ktorý je nevyhnutný, žiadaný a žiaduci a zároveň nadchnúť kolegov, aby to tak cítili aj oni.

Aká je vo vašich predstavách moderná stredná odborná škola?

Moderná stredná odborná škola je podľa mňa taká, ktorá je vybavená modernou technológiou a nástrojmi relevantnými pre daný odbor. Poskytuje žiakom spoluprácu s reálnymi podnikmi a organizáciami, kde žiaci môžu absolvovať stáže, praktické cvičenia alebo iné formy odbornej praxe. Pre našu školu to znamená do výučby postupne zapájať progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myšlienkou prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe.

Odborná škola musí skĺbiť vzdelávanie i prax. Myslíte si, že jej majú študenti dostatok?

Cieľom modernej zdravotníckej školy je, aby žiaci už od prvého ročníka robili výkony, ako keby boli v nemocničnom prostredí. V špeciálne vybavených učebniach si môžu vyskúšať nácvik zručností na modeloch ľudského tela, pracovať v laboratóriách či v špeciálnej cvičnej kuchynke, ktoré umožňujú nácvik zručností, základných vyšetrení a postupov. Napríklad učebňa pre sestry je miestnosť, ktorá vyzerá rovnako ako nemocničná izba či ambulancia. Žiaci vďaka tomuto konceptu nadobudnú skúsenosti bez stresu a obáv z poškodenia zdravia pacienta. Samotná odborná prax v zdravotníctve je podriadená legislatíve, ktorá špecifikuje minimálne požiadavky na odbornú prípravu zdravotníckych povolaní a drží tak štandard, ktorý zabezpečí, že každý zdravotník je odborne tak pripravený tak, ako si to vyžaduje prax.
 V oblasti zdravotnej starostlivosti a odborného vzdelávania je dôležité udržiavať krok s novými trendmi. Ako to zabezpečujete?

Zabezpečujeme to tak, že vedenie školy sleduje najnovšie a najúčinnejšie vzdelávacie skúsenosti. Ponúkame učiteľom vzdelávanie v nových trendoch vo vzdelávaní. Zriadili sme pozíciu supervízora, ktorý bude organizovať a viesť profesijné tréningy, školenia a workshopy pre pedagógov. Bude pomáhať pri rozvoji ich pedagogických zručností, využití nových technológií a metód vyučovania a podporovať ich profesijný rozvoj.

Voľakedy zdravotná sestra po maturite bola kompetentná na všetky činnosti. Dnes to tak nie je a musí si ďalej dopĺňať vzdelanie. Prečo?

Vzdelávanie sestier je dnes úplne iné. Kedysi sestre stačilo ukončiť strednú zdravotnícku školu a dokázala plniť všetky úlohy, ktoré jej z profesie vyplývali. A pretože som tiež takouto absolventkou, som presvedčená, že sme boli pre profesijný život výborne pripravené. Dnes je to všetko inak a cesta k profesii sestry je trošku dlhšia. Podľa mňa to súvisí s objemom vedomostí, zručností a nárokov, ktoré sú na dnešných zdravotníkov kladené.

Myslíte si, že je zdravotnícky personál docenený?

Je to veľmi individuálne a závisí od osobnosti zdravotníka, či je pre neho dôležitejšie finančné ocenenie (to sa určite zlepšilo), alebo je pre neho na popredných priečkach hierarchie hodnôt aj ocenenie formou poďakovania, pochvaly od pacienta… Hypotéku to zdravotníkovi nepomôže splatiť, ale zadosťučinenie a radosť zo záchrany života alebo zdravia je pre neho najviac.

Nový školský rok s novou riaditeľkou Ľubomírou Tudíkovou.

Školstvo, zdravotníctvo, obe oblasti sa vás dotýkajú a neustále sa zmietajú v problémoch. Dá sa pri vedení takejto školy hľadieť optimisticky do budúcnosti?

Dá. Ja som prirodzene optimista a keď sa mi do cesty postaví prekážka alebo sa objaví problém, hľadám cestu, ako to vyriešiť a nelamentujem, prečo sa to stálo práve mne.

Každý rok je pre vzdelávací systém svojím spôsobom náročný. Aké zmeny môžu žiaci a ich rodičia očakávať v tomto školskom roku?

Od septembra budú prváci všetkých odborov vzdelávaní podľa nových štátnych vzdelávacích programov. Zavádzame aj spôsob výučby, ktorý je zacielený na aktívne učenie sa žiaka. Nechceme im odovzdávať iba faktické vedomosti, ale našou snahou je naučiť ich analyzovať a využiť poznatky pre svoj život. Zriadili sme pozíciu supervízora, je to veľmi šikovná učiteľka, špecialistka, ktorá bude dohliadať na používanie aktivizujúcich metód vo vyučovaní. Vďaka národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 budeme mať od septembra pre žiakov zriadený trojčlenný inkluzívny tím odborníkov a budeme môcť takto podporovať zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní. Náš digitálny koordinátor nám pomôže podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania, ktorú vnímam ako veľmi dôležitú esenciu moderného vzdelávania na stredných školách.

Súťaž stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci je pre Ľubomíru Tudíkovú srdcovou záležitosťou. Vždy totiž môžeme urobiť niečo pre záchranu ľudského života.

Aká veľká vec vás čaká v tomto školskom roku?

Určite to je realizácia schváleného projektu z plánu obnovy v hodnote takmer 180-tisíc eur. Súčasná architektonická dostupnosť našej školy nespĺňa požadované normy zabezpečenia rovnocenného prístupu po budove školy všetkým ľuďom. Naším zámerom je umožniť prístup k vzdelávaniu žiakom s rôznym zdravotným znevýhodnením či už po chorobe, alebo úraze a realizovať tak inkluzívne vzdelávanie. Z tohto dôvodu sme vypracovali projekt, ktorý odstráni fyzické a informačné bariéry na škole. Plánom je stihnúť všetko tak, aby sme od nasledujúceho školského roka mali vytvorené komplexné inkluzívne prostredie.

Vpustíte nás na chvíľu do súkromia? Členovia vašej rodiny tiež pôsobia v povolaniach v zdravotníctve alebo v školstve?

Asi som na svoje deti pôsobila veľmi intenzívne, lebo syn je lekár a dcéra vyštudovala pedagogickú fakultu. Ja nepochádzam z rodiny zdravotníkov, tak sa budem tešiť ak potomkovia mojich potomkov budú v týchto povolaniach pokračovať a všakovako začlenia pedagogiku a zdravotníctvo do svojho profesijného života.

Zoznámte sa: Ľubomíra Tudíková

Pochádza z: Čadce.

Žije v: Tepličke nad Váhom.

Vzdelanie: zdravotnícke aj pedagogické.

Záľuby: šport, šport, šport…

Najlepší relax: odcvičená 90-minútovka.

Najobľúbenejšie miesto na Slovensku: milované Kysuce.

Najkrajšia ľudská vlastnosť: schopnosť odpustiť.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa