14 C
Zilina
19. júna 2024

Vodné dielo Žilina

Je symbolom oddychu, rekreácie a športu v každom ročnom období. Rozsiahla vodná plocha je ozdobou aj úžitkom zároveň. O histórii Vodného diela (VD) Žilina, o jeho význame a prevádzke sme sa porozprávali s vedúcim prevádzky a údržby VD Žilina Ing. Jánom Stierankom.


Môžete nám prezradiť niečo z histórie, ako a kedy vzniklo VD Žilina?
Myšlienka vybudovať VD Žilina siaha až do 70-tych rokov minulého storočia. Hlavným dôvodom bola ochrana Žiliny a okolia pred povodňami a, samozrejme, tiež využitie hydroenergetického potenciálu rieky Váh medzi elektrárňami Lipovec a Hričov. V roku 1992 došlo k rozhodnutiu toto dielo vybudovať v takom variante, ako vidíme dnes, nasledovalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie a v októbri 1994 výstavba začala. Bola to prvá stavba na Slovensku, ktorá bola posudzovaná podľa tzv. EIA a dnes tvorí hlavný pilier ochrany životného prostredia. V decembri 1997 bol do prevádzky uvedený prvý turbogenerátor, v marci 1998 bol spustený aj druhý. Uvedenie VD Žilina do komerčnej prevádzky bolo zahájené v apríli 1998.


Aké je VD Žilina v porovnaní s ostatnými VD na Slovensku? Ako prebieha komunikácia s ostatnými elektrárňami na Váhu?
Vodné dielo Žilina je najnovšie a posledné doteraz vybudované vodné dielo na Váhu. Komunikácia s ostatnými elektrárňami prebieha jednak online prepojením dispečingov a pri príprave prevádzky spolupracujeme s dispečingom Slovenských elektrární, a. s., ale aj dispečingom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., ktorý je správcom toku.
Môžete čitateľom vysvetliť, aký je rozdiel medzi pojmom vodné dielo a vodná elektráreň?
Vodné dielo je súhrn všetkých objektov, ako je hydrouzol (elektráreň a hate), vodná nádrž,
pravostranná a ľavostranná hrádza (po Varín, resp. Strečno), tiež prehĺbenie koryta Váhu od hydrouzla po Budatín a aj biokoridor, ktorého súčasťou je areál vodných športov.
Vodná elektráreň je súčasť hydrouzla (prehradenia Váhu), ktorá pozostáva z dvoch vertikálnych Kaplanových turbín a synchrónnych generátorov.
Ktoré obce boli zaplavené a ako túto situáciu vnímali ľudia, ktorých sa to dotýkalo?
Počas výstavby a pred napustením nádrže bolo nutné presídliť obyvateľov z rodinných domov z oblasti Mojšova Lúčka a Hruštín. Týchto častí sa výstavba priamo dotkla. Áno, bola to pre ľudí zmena. Väčšinu obyvateľov však presťahovali do novopostavených rodinných domov v Mojšovej Lúčke.
Na akej ploche sa VD rozprestiera?
Vodné dielo sa nachádza na rieke Váh v 248,685 až 262,420 riečnych kilometrov. Pritom dĺžka tzv. odpadného koryta je asi 6 km a dĺžka zdrže je 7,5 km, šírka 250 – 600 m. Vodná plocha v zdrži má približne 250 ha. A celkový objem nádrže je 18,151 mil. m3
Ako by ste zjednodušene vysvetlili ľuďom princíp vodnej elektrárne?
Ide o klasickú premenu energie. Voda sa zachytáva v nádrži a vypúšťa sa presne tvarovanými „kanálmi“ cez turbínu (predstavte si veľkú lodnú skrutku), ktorá mechanicky poháňa generátor. V generátore sa mechanická energia mení na elektrickú. Vyrobená elektrická energia sa transformuje a odovzdáva do distribučnej siete na úrovni 110 kV.
Je náročná technická údržba VD? Koľko zamestnancov pracuje v prevádzke?
Dôležité je zabezpečiť kvalitnú preventívnu a prediktívnu údržbu všetkých zariadení, a to jednak z hľadiska disponibility zdrojov pre výrobu elektrickej energie, ale aj z dôvodu bezpečnosti a ochrany obyvateľov. Okrem údržby elektrárne preto zabezpečujeme aj údržbu hrádzí, haťových polí a všetkých našich objektov od Budatína až po Strečno. Na prevádzke VDŽ pracuje asi 20 zamestnancov, pritom časť z nich v nepretržitom režime. V súčasnosti prebieha generačná výmena zamestnancov, pričom sa snažíme vychovať nových kvalitných prevádzkarov a údržbárov, aby VD Žilina prinášalo úžitok hospodárstvu aj obyvateľom okolia.
Aký úžitok máme z VD z hľadiska výroby elektrickej energie, environmentálneho a rekreačno-športového?
VD Žilina vyrobí v priemere ročne viac ako 155 000 MWh elektrickej energie. Je dôležitou súčasťou protipovodňovej ochrany na Váhu. Počas výstavby sme zlikvidovali všetky nelegálne skládky odpadu na jeho brehoch. Okrem toho plní Vodné dielo Žilina aj športovo-rekreačnú funkciu. Je významnou lokalitou na rekreáciu, rôzne druhy športov (cyklistika, beh, korčuľovanie, jachting, paddleboarding, bežkovanie), ale aj na pešiu turistiku a pohyb na čerstvom vzduchu. K tomu výrazne prispelo aj to, že sme na oboch stranách hrádze vybudovali parkoviská a asfaltové povrchy na komunikáciách, ktoré síce primárne slúžia nám na údržbu hrádzí, ale dnes sú už aj súčasťou vážskej cyklotrasy. Vybudovali sme tiež bufet vpravo od hydrouzla. V dolnom úseku biokoridoru sme vytvorili Areál vodných športov pod Dubňom, ktorý je dlhý 450 m.
Je v tejto oblasti povolený rybolov?
VD Žilina je vyhlásený kaprový lovný revír hojne využívaný rybármi z celého Slovenska. V úlovkoch prevládajú najmä kapre a nosále, ale vyskytujú sa tu aj zubáče, šťuky, sumce, pstruhy, hlavátky a ďalšie druhy rýb. Ich lov je zaujímavý po celej dĺžke oboch strán nádrže, kde sa dá tento revír prirovnať k toku veľkej rieky, ale aj na odpadovom koryte Váhu. V obidvoch častiach VD sú pravidelne organizované slovenské aj medzinárodné súťaže v športovom rybolove.


Čo je funkciou biokoridoru?
Biokoridor je vybudovaný po pravej strane zdrže a odpadového koryta Váhu a spája Váh od sútoku Varínky po prehĺbenie Váhu v oblasti Sihote. Ide o najdlhší rybovod na Slovensku (asi 9 km), ktorý je domovom približne 30 druhov rýb. Hlavnou funkciou tohto umelého toku je biologická komunikácia medzi úsekmi Váhu nad a pod hydrouzlom VD Žilina a vytvára podmienky pre život a migráciu živočíchov.
Zámer využívať okolie na rekreačné účely bol od začiatku súčasťou projektu VD?
Už keď sa o vodnom diele začalo uvažovať, bolo projektované so zámerom poskytnúť ľuďom okrem energie, protipovodňovej ochrany a dostatku úžitkovej vody aj miesto, kde by mohli tráviť voľný čas. Jeho brehy ponúkajú možnosti pre šport i relax a dnes môžem povedať, že Vodné dielo Žilina žije skutočne aktívnym životom. Najmä v letnom období je vyhľadávaným centrom počas rôznych podujatí, za všetky môžem spomenúť napríklad obľúbený Žilinský triatlon s medzinárodnou účasťou.


Aké sú ďalšie plány s VD Žilina?
V prvom rade chceme aj naďalej udržiavať jeho bezpečný a prevádzkyschopný stav. Usilujeme sa o modernizáciu strojov a zariadení. V súčasnosti pokračuje generálna oprava MVE (malej vodnej elektrárne – slúži pre napájanie vlastnej spotreby) a pripravujeme generálnu opravu oboch turbogenerátorov a haťových polí. Naším cieľom je tiež napredovať v ekologickej a environmentálnej oblasti. Pripravujeme projekt „Zlepšenie biodiverzity a obnova ekosystému na VDŽ“, ktorého cieľom je skvalitnenie prostredia a podmienok pre vtáctvo. Projekt budeme realizovať na oboch ostrovoch VDŽ, ktoré boli počas jeho výstavby vybudované ako alternatívne hniezdiská za účelom ochrany a hniezdenia vtáctva.

Zaujímavé tipy v okolí: eXtrem park s reštauráciou Mundo, reštaurácia RIVER, skate park, pizzéria pri Mojšovskom moste pri Mojšovej Lúčke, na druhej strane v Mojši reštaurácia v tvare lode a požičovňa bicyklov.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa