Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia

Redakcia Môjtýždeň.sk Vám ďakuje, že navštevujete našu webovú stránku. Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto by sme Vás radi informovali o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s Vašou návštevou našej webovej stránky a na aké účely sa využívajú.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ pre zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov prijal primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, a to najmä v oblasti fyzickej, prevádzkovej a informačnej bezpečnosti. Prijaté opatrenia sú definované v rámci interných predpisov.

Bez ohľadu na vyššie uvedené by sme však radi zdôraznili, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nebudú dodržiavané tretími osobami alebo inštitúciami, za ktoré nie sme zodpovední. Je preto zodpovednosťou každého používateľa chrániť svoje údaje, ktoré poskytuje, pred zneužitím, a to šifrovaním alebo iným vhodným spôsobom.

 1. Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba
  Prevádzkovateľom je FK Media, s.r.o., so sídlom Karpatská 3106/2, 010 08 Žilina, IČO: 55 787 282. Zapísaný v evidencii spravodajských webových portálov pod registračným číslom: EV 114/23/SWP

  Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Prevádzkovateľa redakcia@mojtyzden.sk, prípadne prostredníctvom formulára Žiadosť o prístup k osobným údajom.

  Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných adresách v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov.
 2. Kategórie osobných údajov a dotknutých osôb
  Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby pri návšteve webovej stránky, prípadne keď mu ich sami poskytnete.

  Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné.
 3. Účely, právne základy spracúvania a doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s vopred jednoznačne stanovenými účelmi spracúvania. Každý účel disponuje primeraným právnym základom, ktorý zaručuje zákonnosť spracúvania. Pre spracovateľské operácie sa uplatňujú rôzne druhy právnych základov, v závislosti od ich vhodnosti pre daný účel, najmä plnenie zákonnej povinnosti (dobu uchovávania určuje zákon a dotknutá osoba je v danom prípade povinná poskytnúť osobné údaje), existencia oprávnených záujmov (dobu uchovávania určuje trvanie oprávnených záujmov a doba, počas ktorej je možné uplatňovať nároky z oprávneného
  záujmu), súhlas dotknutej osoby (dobu uchovávania určuje čas, na ktorý bol súhlas udelený, resp. ju ukončuje moment odvolania súhlasu), plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo v rámci predzmluvných vzťahov (doba uchovávania je určená dobou predzmluvných rokovaní a dobou plnenia zmluvy, vrátane doby, počas ktorej je možné uplatňovať nároky zo zmluvy).

  Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov). Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.

  Pri využívaní webovej stránky www.mojtyzden.sk môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov, najmä na tieto vymedzené účely:

  3.1 Webové stránky
  Účel spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje používateľov našej webovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu a služieb. Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server (IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, a pod.)

  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem, ktorý spočíva vo fungovaní prevádzky našej webovej stránky. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné naše webové stránky navštíviť.

  Doba uchovávania osobných údajov:
  Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. K dlhšej dobe uloženia pristúpime v prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

  3.2 Kontaktný formulár
  Účel spracúvania osobných údajov:
  Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete použiť na to náš kontaktný online formulár. Na použitie kontaktného formuláru, je nutné nám poskytnúť nasledujúce informácie: meno, e-mailová adresa a dôvod kontaktu (obsah správy). Ďalšie informácie, ako je titul, telefónne číslo, Vaša adresa a pod., môžu byť poskytnuté, ale nie sú na odoslanie formulára povinné. Údaje poskytnuté nad rámec budú zlikvidované.

  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem, ktorý spočíva v riadnom vybavení Vašej správy. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné na Vašu správu reagovať, riadne vybaviť a v logickom súlade s tým ani ju riadne podať prostredníctvom webovej stránky.

  Doba uchovávania osobných údajov:
  Akonáhle Vaša správa bude vybavená, Vaše osobné údaje spracované v súvislosti s kontaktným formulárom budú na tieto účely vymazané.

  3.3 Formulár “Žiadosť o prístup k osobným údajom”
  Účel spracovania osobných údajov:
  Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje, ktoré ste nám zaslali za účelom zaslania formulára Žiadosť o prístup k osobným údajov spracúvame za účelom vybavenia Vami uplatnených práv ako dotknutej osoby.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov:
  Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, z nariadenia o ochrane osobných údajov.

  Doba uchovávania osobných údajov:
  Vaše osobné údaje budú na tento účel uchovávané do vybavenia uplatnených práv. K dlhšiemu uloženiu pristúpime v prípadoch, ak to vyžaduje zákon.
 4. Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov
  Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje (orgány štátnej správy a samosprávy, orgány činné v trestnom konaní a súdy, prípadne iné verejnoprávne subjekty a inštitúcie a tiež profesijným subjektom ako advokátom, notárom alebo daňovým poradcom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti), prípadne iným oprávneným subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie svojich služieb.

  Príjemcov osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad:
  – Spoločnosť zabezpečujúca služby v oblasti reklamy na web stránke,
  – spoločnosť poskytujúca služby CMS systému
  – spoločnosť zabezpečujúca hostingové služby a služby informačného systému (server a hosting).
 5. Prenos osobných údajov mimo EÚ
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií mimo krajín Európskej únie sa prenos uskutoční výlučne na základe podmienok stanovených právnym rámcom GDPR.
 6. Automatizované individuálne rozhodovanie
  Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov, s výnimkou vytvárania Vašich online preferenčných profilov prostredníctvom súborov cookies v prípade, ak na ich používanie udelíte svoj preukázateľný súhlas.
 7. „Cookies“
  „Cookies“ sú malé textové súbory ukladané na Váš pevný disk počítača, môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Väčšina internetových prehliadačov automaticky tieto súbory prijíma. Prijímanie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia Vášho webového prehliadača, vymazaním súborov cookies alebo zakázaním prijímania takýchto súborov.
  Viac informácií v samostatnom dokumente dostupnom tu: https://www.mojtyzden.sk/cookies/
 8. Nástroje na analýzu
  Webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. Služba Google Analytics využíva súbory cookies. Informácie generované pomocou súborov Cookies týkajúce sa tvojho používania našej web stránky sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

  Berte prosím na vedomie, že orgány USA sú oprávnené, v súlade s príslušnými právnymi predpismi USA, získať prístup a použiť osobné údaje dotknutých osôb, občanov iných krajín ako USA, ktoré boli presunuté z Európy do USA, a to bez špeciálneho základu a bez možnosti namietať neoprávnený prístup.

  Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene s cieľom vyhodnotiť tvoje používanie web stránky. IP adresa prenesená z tvojho prehliadača do spoločnosti Google v rozsahu služby Google Analytics nebude prepojená so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má k dispozícii spoločnosť Google.

  Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a používania internetu.

  Môžete kedykoľvek namietať voči analýze web stránky:

  – Jedným zo spôsobov je nastaviť odmietnutie súborov cookies, čo dá pokyn spoločnosti Google, aby neuchovávala a nepoužívala Vaše údaje na účely webovej analýzy. Upozorňujeme Vás, že pomocou tohto riešenia sa webová analýza neuskutoční len vtedy, keď bude odmietnutie súborov cookies uložené v prehliadači. Ak chcete nastaviť odmietnutie súborov cookies, prosím nastavte si odmietnutie vo svojom prehliadači.
  – Môžete tiež zabrániť ukladaniu súborov cookies, ktoré sa používajú na vytvorenie Vášho profilu, príslušným nastavením Vášho softvéru v prehliadači.
  – V závislosti od používaného prehliadača máte možnosť nainštalovať doplnok prehliadača (plug-in), ktorý zabraňuje sledovaniu. Doplnok je k dispozícií na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl [odkaz na doplnok spoločnosti Google o odhlásení – dostupný v anglickom jazyku].

  Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje pri používaní webových stránok a aplikácií partnerov spoločnosti Google, nájdete tu: https://www.mojtyzden.sk/ochrana-osobnych-udajov/ [odkaz na Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google – dostupné v slovenskom jazyku].
 9. Doplnky
  Ako súčasť nášho online vystupovania sú sociálne pluginy identifikované príslušnými tlačidlami patriacimi k službám. Naša web stránka obsahuje doplnky (pluginy) sociálnej siete YouTube, ktorú poskytuje spoločnosť YouTube LLC, so sídlom 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (“prevádzkovateľ”). Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné. S cieľom zvýšiť ochranu Vašich údajov na našej webovej stránke sú sociálne
  pluginy integrované do našich webových stánok spôsobom nazývaným „Shariff“.

  Údaje o rozsahu a účele zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo na webovej stránke služby príslušného prevádzkovateľa. Odtiaľto taktiež dostanete ďalšie informácie o Vašich príslušných právach v oblasti ochrany a spracovania Vašich osobných údajov a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.
 10. Hyperlinky
  Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré prevádzkajú iné spoločnosti, ktoré nekontrolujeme. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre tieto iné internetové stránky. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Prosím skontrolujte si príslušné pravidlá pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na uvedené webové stránky. Odporúčame Vám prečítať si ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

  Odkazy na tieto internetové stránky poskytujeme iba za účelom informovania. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, praktiky týkajúce sa ochrany osobných údajov a podmienky používania; neposkytujeme žiadne povolenie alebo prísľub s ohľadom na ich správnosť obsah či úplnosť.
 11. Práva dotknutých osôb
  Právo na prístup k vašim údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  Právo na opravu vašich údajov – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné aleboneaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  Právo na výmaz vašich údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

  Právo, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovanie, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatní, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami, je to povolené právom Európskej únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase Vás ako dotknutej osoby. V prípade automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania nevyhnutného na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo Vami výslovne odsúhlaseného máte aj právo na účasť fyzickej osoby na príslušnom rozhodovaní, právo vyjadriť Vaše stanovisko a právo napadnúť takéto rozhodnutie
  Právo podať sťažnosť – Ak ste presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk.

  Vaše práva špecifikované vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.
 1. Zmeny
  Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

Platné odo dňa 01.10.2023