14 C
Zilina
19. júna 2024

Mesto Bytča nebude zvyšovať dane

Mesto nebude zvyšovať dane, hospodári s vyrovnaným rozpočtom.

Posledné Mestské zastupiteľstvo mesta Bytča schválilo Programový rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 ako vyrovnaný. Navrhnutý bol s dôrazom na zabezpečenie hlavných úloh samosprávy, to znamená na základné fungovanie mesta, mestských organizácií a starostlivosti o potreby obyvateľov mesta a o majetok mesta.

Na poslednom tohoročnom stretnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v Bytči, poslanci schválili vyrovnaný rozpočet mesta, ktorý pripravili zamestnanci úradu a primátor mesta. Ten počíta s príjmami aj výdavkami vo výške 15 236 000,- €. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, s prebytkom vo výške viac ako 250 tisíc €. Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový, s rozdielom vo výške 56 tisíc €. Rozpočet finančných operácií je zostavený ako schodkový, s rozdielom vo výške 209 700,- €.. Rezervný fond sa použije na splátku úverov za športovú halu a bytov v mestskej časti Pšurnovice, v celkovej výške 110 040,- €.

„Najvyššiu časť príjmov tvoria daňové príjmy, a to najmä z dani za nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, a taktiež výnos z dane z príjmov fyzických osôb. Mesto Bytča hospodári vyrovnane. Na rozdiel od iných samospráv, sme dane nezvyšovali. Zvýšili sme len poplatok za komunálny odpad o 2,50,- € na osobu, čo vo finálnej výške 38,- € za osobu za rok, nás zaraďuje medzi samosprávy s najnižšími sadzbami za odpad,“ upozornil Miroslav Minárčik, primátor mesta. Aj keď je v súčasnosti situácia ohľadom fungovania slovenských samospráv neistá a problematická, chod mesta Bytča nebude v najbližšej budúcnosti obmedzený v žiadnej oblasti. Mestské zastupiteľstvo v Bytči vyhodnotilo rok 2023 ako veľmi konštruktívny a rozvojový.

Na dôležité investície podporí zámery mesta získavať externé finančné zdroje z fondov a dotácií. V roku 2024 je investičnou prioritou zníženie energetickej náročnosti MŠ Hliník nad Váhom, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti ZPS a DS Jesienka, zvýšenie kapacít v MŠ Dostojevského a vytvorenie zberného dvora v intraviláne mesta Bytča.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa