14 C
Zilina
19. júna 2024

V roku 2023 mesto Bytča najviac investovalo do školských zariadení

Štatisticky má Bytča o 91 obyvateľov viacej ako ku koncu roku 2022. Podiel na tom majú najmä novo prihlásení občania. Stavebné aktivity fyzických aj právnických osôb v meste Bytča stúpli oproti minulému roku takmer o dve tretiny. V roku 2024 bude úrad investovať  svoje financie naďalej hlavne do školskej infraštruktúry.

V roku 2023 pribudlo do Bytče 126 novonarodených detí, z toho 75 chlapcov a 51 dievčat. Oproti minulému roku sa narodilo o 9 detí menej. Opustilo nás 93 občanov, z toho 46 mužov a 47 žien. Do Bytče sa v roku 2023 prihlásilo k trvalému pobytu 221 a odhlásilo 141 obyvateľov. Za rok 2023 bolo v Bytči 57 sobášnych obradov, z toho 32 párov si povedalo áno na Mestskom úrade a 25 párov sa sobášilo cirkevne. K 31.12. 2023 bol počet obyvateľov Bytče  11 557, oproti minulému roku je to nárast o 91 obyvateľov.

V rámci stavebného konania bolo vydaných 129 súhlasov k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Rozhodnutia k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácii bolo vydaných 24.  Územných rozhodnutí boli vydaných v počte 16.

Vydaných bolo až 90 stavebných rozhodnutí, čo je o 32 viacej ako v roku 2022. Kolaudačných rozhodnutí bolo v minulom roku vydaných 60 a 90 územno  plánovacích informácií, potvrdení skutkového stavu alebo podobné stanoviská a vyjadrenia. Oproti predchádzajúcemu roku sa stavebné aktivity v meste začali intenzívnejšie rozvíjať, a to proporčne vo všetkých mestských častiach.

Z najvýznamnejších investičných aktivít mesta za rok 2023, spomeniem prístavbu školskej jedálne v ZŠ E. Lániho v objeme 387 876,- €, asfaltovanie miestnych komunikácií v Mikšovej za takmer 50 000,- €, zateplenie MŠ Pšurnovice vo výške 30 479,- €, výstavbu detského bezbariérového ihriska Rodinka na sídlisku Úvažie v celkovej výške 66 690,- €, či revitalizáciu cintorína v mestskej časti Hrabové v objeme 11 990,- €,“ upozornil Anton Kotešovský vedúci odboru správy majetku a regionálneho rozvoja.

Medzi prioritné investície mesta v roku 2024 patrí zateplenie MŠ Hliník nad Váhom, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti ZPS a DS Jesienka, prístavba pavilónu pre 100 detí v  MŠ Dostojevského a vytvorenie zberného dvora v intraviláne mesta Bytča. Aj keď bol programový rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 schválený ako vyrovnaný, mesto sa bude naďalej snažiť čo najmenej zaťažovať vlastnú kasu a vyhľadávať externé zdroje na ich refinancovanie.

Autor: Mgr. Adriana Brziaková

Foto: ilustračné – archív mesta Bytča

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa