14 C
Zilina
19. júna 2024

Deň otvorených dverí na FBI pomohol maturantom v rozhodovaní

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) Žilinskej univerzity v Žiline neostala tento týždeň svojej skratke nič dlžná. V jej areáli na Ulici 1. mája v Žiline to v rámci dňa otvorených dverí skutočne vyzeralo ako pri vážnych zásahoch bezpečnostných a záchranných zložiek.

FBI ŽU v Žiline, deň otvorených dverí

Fakulta, na čele s dekankou doc. Ing. Evou Sventekovou, PhD. na ňom privítala verejnosť, a najmä záujemcov o štúdium.

Okrem spomínaných zásahov zložiek integrovaného záchranného systému sa študenti stredných škôl mohli v priestoroch fakulty oboznámiť s kriminalistickou technikou, kamerovými systémami, poplachovými zabezpečovacími zariadeniami, metodikou zisťovania príčin požiarov, chemickou stránkou požiarnej a civilnej ochrany. Dozvedeli sa viac o krízovom rozhodovaní, nazreli do centra simulácie krízových javov, špeciálnej učebne požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, dokonca si mohli vyskúšať virtuálnu realitu v BOZP či mušku na airsoftovej strelnici. 

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Bezpečnosť je žiaduca všade

„Naša fakulta poskytuje v rámci bezpečnosti komplexné vzdelávanie. Tri študijné programy sú akreditované vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Študijný program bezpečnostný manažment má 3 trajektórie – fyzickú a objektovú bezpečnosť, teda oblasť kamerových, poplachových systémov, zabezpečovacích zariadení z hľadiska ochrany objektov, ďalej informačnú bezpečnosť a napokon manažérske bezpečnostné systémy pre podniky.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Druhým študijným programom je krízový manažment, do ktorého spadá oblasť krízového riadenia a ochrany obyvateľstva, podniková bezpečnosť i manažment rizík v podnikoch. Tretí študijný program záchranné služby je zameraný prevažne na oblasť požiarnej ochrany, zisťovania príčin požiarov, záchranných prác v súvislosti s riešením prírodných mimoriadnych udalostí, ako sú povodne, zosuvy pôdy, zemetrasenia, lavíny a podobne,“ hovorí dekanka fakulty Eva Sventeková.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Všetky spomínané programy sú atraktívne a obľúbené, vďaka čomu sa na nedostatok uchádzačov nemôžu na fakulte sťažovať. Na dôvažok sa ukazuje, že spoločnosť odborníkov v týchto oblastiach naliehavo potrebuje. Bezpečnosť  je totiž v akejkoľvek sfére žiaduca, nech už sú to podniky, verejná správa či záchranno-bezpečnostné zložky.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

„Mnohí uchádzači prichádzajú z prostredia dobrovoľného hasičského zboru, majú skúsenosti s humanitárnymi aktivitami v rámci Červeného kríža alebo podobných organizácií. Majú teda jasno v tom, že chcú ďalej kráčať touto cestou. Máme dennú aj externú formu štúdia, rovnako na všetkých troch stupňoch. Sledujeme jednak záujem stredoškolákov o našu fakultu, ale aj uplatnenie absolventov v praxi.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

O veľmi dobrom odbornom uplatnení absolventov školy vypovedá aj fakt, že dni otvorených dverí pripravujeme s profesionálmi z hasičského a záchranného zboru, policajného zboru a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža a všade máme vysoké zastúpenie našich absolventov. Po ukončení štúdia sú naši absolventi odborne pripravení ako špecialisti požiarnej ochrany, audítori, bezpečnostní či krízoví manažéri do podnikov, verejnej správy alebo do záchranno-bezpečnostných zložiek,“ pokračuje Eva Sventeková.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Dôraz kladú na praktické zručnosti

Hoci je FBI druhá fakulta Žilinskej univerzity s najmenším počtom študentov (750-800), v rámci zahraničných mobilít je jednou z najaktívnejších. „Spolupracujeme so školami po celej Európe, pobyty v zahraničí sú pre našich študentov veľmi atraktívne. Nesnažíme sa o čo najvyšší počet študentov, ale o to, aby mali uplatnenie v praxi a stali sa komplexnými odborníkmi na bezpečnosť.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Sústreďujeme sa na kvalitné vzdelávanie s bohatým prepojením na získavanie praktických zručností. Odborné stáže študentov máme podporené zmluvou s Ministerstvom vnútra SR, takže naši študenti sa dostanú aj na úseky policajného zboru, na hasičské stanice, ale aj do súkromného sektoru. Sú aktívni v dobrovoľnom hasičskom zbore mesta Žilina a Žilinskej univerzity, založili aj miestny spolok Slovenského Červeného kríža na fakulte či organizáciu Hasičský šport na univerzite,“ hovorí dekanka FBI Eva Sventeková.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Nie všetci študenti však náročnosť štúdia zvládnu a určité percento ho každý rok vzdá: „Sme technicko-technologická fakulta, takže v rámci štúdia máme matematiku, chémiu, viaceré technické predmety, študenti musia ovládať rôzne bezpečnostné systémy a postupy, čo vyžaduje istý druh technického nadania. Záber štúdia je ale veľmi široký. Ak uchádzač uprednostňuje technické zameranie, môže si vybrať  trajektóriu fyzickej a objektovej bezpečnosti či informačnej bezpečnosti.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Máme však aj manažérske smery a pre tých, ktorí k technike veľmi neinklinujú, môže byť zaujímavá oblasť orientovaná na manažment rizík v podniku alebo manažérske systémy bezpečnosti.“ Keďže FBI je transformovanou Vojenskou fakultou Žilinskej univerzity, patrí medzi „fakulty sedemdesiatničky“. A zotrvanie 70 rokov na pevnom mieste vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme Slovenska nesie so sebou pečať kvality.

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa